Hållbarhet

Genom att erbjuda service och reparationer av fordon är vi med och bidrar till att fordonen på vägarna är trafiksäkra, uppfyller gällande miljökrav, får en bra driftsekonomi och lång livslängd. Våra tvätthallar är rustade för att klara gällande miljökrav och vid nyinvesteringar söker vi efter hållbara lösningar utöver lagkrav som till exempel regnvattenåtervinning. För att fler ska välja oss som partner förbättrar och utvecklar vi ständigt vår verksamhet och våra tjänster. Alltid med engagemang och med omtanke om vår omgivning.

Miljöansvar

Vi arbetar systematiskt för att minska miljöpåverkan från våra verkstäder. Genom att sätta mål, ta fram och genomföra handlingsplaner, följa upp och utvärdera vår verksamhet kan vi använda våra resurser där de gör störst nytta. Att minska vår energianvändning, minimera utsläpp från fordonstvättar och att optimera användningen av kemiska produkter är de mest centrala delarna i arbetet att minska verksamhetens miljöpåverkan. Våra medarbetare har en mycket viktig roll i detta arbete och bidrar genom engagemang, idéer och förbättringsförslag till att verksamheten utvecklas.

Miljöpolicy

Kretsloppstänkande, långsiktighet och att hushålla med naturens och företagets resurser är en självklar del i hela vår verksamhet.

Vår grundsyn är

  • att företaget ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle
  • att vår verksamhet genomsyras av engagemang och omtanke om vår omgivning

Vi uppnår detta genom att

  • utveckla våra medarbetares miljökompetens
  • ständigt förbättra våra arbetssätt
  • uppfylla kundkrav, lagar och andra bindande krav
  • ställa tydliga miljökrav på våra leverantörer vid inköp
  • genomföra åtgärder för effektivare användning av drivmedel och övrig energi
  • minska verksamhetens klimatpåverkan och utsläpp

Socialt ansvar

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete baseras på principen att undersöka verksamheten, bedöma risker, vidta lämpliga åtgärder, följa upp och utvärdera åtgärdernas effekt. Detta arbete sker på alla nivåer i verksamheten i samverkan med medarbetarna. Ledarskap, samverkan och kompetens inom arbetsmiljölagstiftning är centrala delar för att skapa en sund arbetsmiljö. Vi arbetar kontinuerligt med att öka kompentensen inom alla dessa områden hos våra chefer och andra nyckelroller.

Skulle en krissituation av något slag uppkomma finns en beredskap och en krishanteringsplan förberedd för att ge oss förutsättningar att på bästa sätt hantera situationen.

Vi identifierar och arbetar i enlighet med de internationella konventioner och nationella lagstiftningar som verksamheten omfattas av och stödjer oss på FN:s Global Compacts tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Vår strävan är att kunder, samarbetspartners och andra intressenter ska känna att vi står för ärlighet, integritet och ansvarsfullhet.

Ekonomiskt ansvar

Den ekonomiska aspekten i vårt hållbarhetsarbete är att nyttja våra resurser på effektivast möjliga sätt där de gör störst nytta. Långsiktighet, livscykelperspektiv och kretsloppstänkande är nyckelbegrepp också när det kommer till den ekonomiska aspekten i verksamheten. Vi känner ett stort ansvar utifrån flera perspektiv när det gäller verksamhetens ekonomi, ett ansvar mot ägare, medarbetare och affärspartners. Men också ett ansvar mot samhället i stort genom att de tjänster som vi erbjuder är med och bidrar till säkrare vägar, att fordon bibehåller sin miljöprestanda och att fordonstvätt görs på ett miljöanpassat sätt.